ismi azam

İsmi Azam Nedir

Etkili İsmi Azam Duaları

ismi azam

“İsmi Azam” terimi, Arapça kökenli bir ifadedir ve Türkçe’de “en büyük isim” veya “büyük isim” anlamına gelir. “Ism-i” kelimesi “isim” anlamına gelirken, “azam” kelimesi ise “en büyük” veya “yüksek” anlamını taşır. Dolayısıyla, “İsmi Azam” ifadesi, Allah’ın en büyük ismini veya en yüce ismini ifade eder. Bu ifade, İslam geleneğinde Allah’ın yüceliğini ve büyüklüğünü vurgulamak için kullanılan bir terimdir.

Okunacak ismi azamlar

  • Allâhu Hu Melikun Semîun kâdirun Kerîm Halîmun Latîfun Alîmun Muînun Sâdiq.

Okunuşu:Allâhu Hu Melikun Semîun kâdirun Kerîm Halîmun Latîfun Alîmun Muînun Sâdiq

Anlamı:”Allâhu Hu Melikun Semîun Kâdirun Kerîm Halîmun Latîfun Alîmun Muînun Sâdiq” ifadesi, Arapça olarak “Allah, O Meliktir (Mülk Sahibi), O Semî’dir (Her Şeyi İşiten), O Kâdir’dir (Her Şeye Gücü Yetendir), O Kerîm’dir (Cömert), O Halîm’dir (Sabırlı), O Latîf’dir (İnce Yaratılışlı), O Alîm’dir (Her Şeyi Bilendir), O Muîn’dir (Destekleyen, Yardım Eden), O Sâdiq’tir (Sadık)” anlamlarını taşır.

Bu ifade, Allah’ın bazı niteliklerini ve isimlerini ifade eden bir dizedir. Her bir isim veya nitelik, Allah’ın sınırsız gücü, merhameti, bilgisi ve yardımı gibi özelliklerini yansıtır. Müslümanlar, bu isimleri ve nitelikleri hatırlamak ve Allah’ın büyüklüğünü anlamak için bu ifadeyi kullanabilirler.

“Allâhu Hu Melikun Semîun Kâdirun Kerîm Halîmun Latîfun Alîmun Muînun Sâdiq” ifadesi, Allah’ın uluhiyetini ve yüceliğini ifade eden bir dua veya zikir olarak kullanılabilir.Bu esmaları zikrederek Allah’ın gücüne, merhametine, sabrına ve yardımına olan inançlarını pekiştirebilirler. Ayrıca, bu ifadeyi anlamak ve üzerinde düşünmek, Allah’a yakınlık ve derin bir ibadet deneyimi sağlayabilir.

Sırları:İsmi Azam 111 Kere Okunursa dualarınıza karşılık bulunur.

İsmi Azam duası

Okunuşu:
“Eûzü bi’llâhimineş şeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.”Allâhümme inni es’elüke bi-enni leke’l-hamdü lâ ilahe illâ ente’l-Mennânü,yâ Hannanü,yâ Mennanü,ya Bedi’as-semâvâti ve’l-ard,Yâ zel celali vel ikram.”Ya Hayyu,Ya Kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minez zalimin..Allâhümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke ente’l-lâhü lâ ilahe illâ ente’l-Ehadü’s-Samedüllezi lem-yelid,ve lem yüled,ve lem yekûn lehü küfuven Ehad.

Elif Lâm Mim,Allâhü lâ ilâhe illâ Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm.Ve ilâhüküm ilâhün Vahidün lâ ilâhe illâ Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.Yâ zel celâli vel ikram.Yâ Erhame’r-Rahimin.Allâhümme inni es-elüke bi-enneke ente’l-lahu lâ ilahe,illâ entel Vâhidül-Ehadül Ferdüs Samedüllezi lem yelid ve lem yüled,ve lem yekün lehü küfüven Ehad.Lâ İlâhe illâllahu vahdehü lâ şerike leh,lehü’l mükü ve lehül hamdü ve Hüve ala külli şey’in Kadir.Lâ ilâhe illallahu ve lâ havleve la kuvvete illâ billahil Aliyyil Azim.Es-elüke bismike’l-e’azze’l-ecelli’l-ekrem.

Rabbi,Rabbi,Rabbi, Ya Rabbi,Ya Rabbi,ya Rabbi.Lâ ilâhe illallahu Vahdehu lâ şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve Hüve alâ külli şey’in Kadir.Elhamdüli’llâhi ve Sübhan-Allahi ve’l-hamdülllahi ve lâ ilâhe illâllahu v’Allahhu Ekber,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.

Anlamı:Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. O’ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah’tır. Biz O’na ibadet ederiz.

Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O’nun Resuü’dür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

Sırları: Dileklerimizin kabulu için 3 7 41 111 kez okunabilir.

Bu Esmalar ve Dualar Allah’a dua etmek, O’nu yüceltmek ve O’na yakarışlarda bulunmak için okunur.

İsmi Azam okumanın faziletleri

“Ismi Azam” okumanın çeşitli faziletleri olduğuna inanılmaktadır. İşte bazı yaygın olarak belirtilen faziletler:

  1. Dua ve Yakarış Gücü: “Ismi Azam”ın okunmasıyla yapılan duaların kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğuna inanılır. Bu ifadeyle yapılan yakarışlar, Allah’ın isimlerinin büyüklüğünü yansıtır ve bu nedenle etkili ve güçlü olması beklenir.
  2. Koruyucu ve Şifa Gücü: “Ismi Azam”ın okunması, kişiyi ve evini kötü enerjilerden, negatif etkilerden ve kötülüklerden koruduğuna inanılır. Aynı zamanda hastalıkların şifasına ve sağlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olabileceği düşünülür.
  3. Manevi Yükseliş ve Bağışlanma: “Ismi Azam”ı düzenli olarak okumak, kişinin manevi olarak yükselmesine ve Allah’ın rahmetiyle bağışlanma elde etmesine yardımcı olabileceği inanılır.
  4. İç Huzur ve Sakinlik: “Ismi Azam”ın okunması, zihni sakinleştirir, iç huzur ve sükûnet sağlar. Stresi azaltır, zihinsel ve duygusal dengeyi destekler.
  5. Ruhani Yardım ve Rehberlik: “Ismi Azam”ın okunması, ruhani varlıkların yardımını ve Allah’ın rehberliğini çekmeye yardımcı olabileceği inanılır.

Bu faziletler, “Ismi Azam”ı okuyan bireylere bahşedilen manevi değerlerdir. Ancak, bu inançlar kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve herkesin kendi inançları ve deneyimleri doğrultusunda bu uygulamaları değerlendirmesi önemlidir.

Not: Bu içerik için Wikipedia dan beslenilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir